BIDI-YUCCA

280,000

Xử lý môi trường nuôi thủy sản, hấp thu khí độc.

Giảm hàm lượng H2S, NH3, NO2 trong ao nuôi, cải thiện chất lượng nước ao nuôi.
Cấp cứu tôm, cá nổi đầu.

Kích thích tăng trưởng tôm, cá.