BIDI – PRO

360,000

GIẢI PHÁP HỮU HIỆU CÁC BỆNH VỀ RUỘT TRÊN TÔM ,

Kích thích tiêu hóa, nong to đường ruột tôm, giúp tôm cá tăng trưởng nhanh.