BIDI – POND CLEAN

360,000

BIDI – POND CLEAN

VI SINH CHUYÊN XỬ LÝ ĐÁY – ĐẸP MÀU NƯỚC,

Giảm khí độc H2S, NH3, NO2 trong ao nuôi, cải thiện chất lượng nước ao nuôi.