BIDI-pH STAR

260,000

BIDI-pH STAR

ỔN ĐỊNH pH – ĐẸP MÀU NƯỚC – DIỆT TẢO ĐỘC