BIDI – IODINE

280,000

TIÊU DIỆT NHANH VIRUS, VI KHUẨN, NẤM BỆNH, 

Khử trùng nguồn nước.